Language selection

In de 'business case' wordt het daadwerkelijke 'business' probleem beschreven dat de aanleiding is voor het uit te voeren project. De business case is geschreven in de taal van de opdrachtgever en dient de justificatie te zijn voor het project. In feite is dit een zakelijke afweging om een project te starten. De 'business case' is een kosten/baten analyse op basis waarvan wordt besloten al dan niet een project te starten.

'Business cases' kunnen sterk variëren in grootte en structuur waarbij uiteraard de grootte en/of complexiteit van het daadwerkelijke probleem ook een belangrijke rol spelen. Onderwerpen als de verwachte meerwaarde voor de organisatie, mogelijke opties (met redenen voor afwijzing/acceptatie), verwachte risico's, schatting van de project kosten en niet te vergeten een 'gap' analyse.
Een optie die wel eens wordt vergeten om te onderzoeken is niets te doen dus de situatie zo te laten als deze is. Wat zijn in dat geval de kosten en welke risico's worden geïdentificeerd?

Aangezien wij in een dynamische wereld leven, kan ook de omgeving van de organisatie dusdanig veranderen dat het project zelfs mogelijk geheel wordt gestopt of dat een herbezinning noodzakelijk is. Dit impliceert dat de 'business case' regelmatig tegen het licht gehouden dient te worden en dat het zelfs mogelijk is dat het project wordt gestopt.

Het 'business case' proces heeft de volgende eigenschappen:

 1. Aanpasbaar - het is maatwerk afhankelijk van de omvang en de risico's van het voorstel.
 2. Consistent - de business cases worden steeds op eenzelfde manier gemaakt, zodat projecten onderling vergelijkbaar worden.
 3. Zakelijk - het kijkt meer naar de bedrijfsmatige aspecten dan naar de technische kant van de zaak.
 4. Volledig - alle relevante factoren om een complete evaluatie te maken zijn inbegrepen.
 5. Begrijpelijk - de inhoud is duidelijk, relevant, logisch, eenvoudig uit te voeren en te evalueren.
 6. Meetbaar - alle belangrijke aspecten kunnen gekwantificeerd worden om de voortgang te traceren en te meten.
 7. Transparant - het is helder wie voor elk onderdeel verantwoordelijk is.
 8. Verantwoord - eventuele randvoorwaarden worden genoemd. Zoals verantwoordelijkheden en toezeggingen die nodig zijn voor de oplevering van de voordelen en het beheer van de kosten en risico's.

Een 'business case' kan de volgende informatie bevatten (mede afhankelijk van de omvang, timing, schaal en beschikbaarheid van de informatie):

 1. Referentie - projectnaam en -referentie, oorsprong/achtergrond/huidige status.
 2. Context - Bedrijfsdoelen en -mogelijkheden, strategische positionering binnen de organisatie (prioritering).
 3. Winstvoorstel - gewenste organisatorisch resultaat, resultaatplanning, organisatorische voordelen, gekwantificeerde winst, kosten/opbrengst, financieel scenario, risico's/kosten van het niet doorzetten, projectrisico's (betreffende het project, de voordelen en de organisatie).
 4. Focus - probleem- en oplossingsblikveld, aannames/tegenstellingen, opties die geïdentificeerd/geëvalueerd zijn, onderzoek naar omvang, schaal en complexiteit.
 5. Oplevering - resultaat, oplevering en geplande voordelen, organisatorische domeinen met impact (intern en extern), belangrijkste aandeelhouders en afhankelijkheden.
 6. Werklast - aanpak, fasedefinities, projectactiviteiten, technische opleveringsactiviteiten, werklast schatting/verdeling, projectplan en -schema en kritisch pad.
 7. Benodigde hulpbronnen - projectteamleiding, projectteambeheer, projectteam hulpbronnen en financiering.
 8. (verplichte) Toezeggingen - projectgereedschappen, rapportageprocessen, opleveringsschema en financieel budget/schema.