Language selection

De Stakeholders zijn degenen die op de een of andere manier belang hebben bij het project. Naast de Stakeholders zijn ook mensen die invloed kunnen uitoefenen op directe of indrecte wijze op het verloop van het project. Het is zaak een Stakeholder en Beïnvloeder analyse te doen omdat deze personen de Project Manager zowel kunnen helpen als dwarsbomen met alle consequenties vandien.
Als eerste is het noodzakelijk een 'plaatje' van de organisatie te krijgen met andere woorden hoe zit de organisatie in elkaar. Normaal gesproken heeft iedere organisatie een organogram. Echter, de organisatie met betrekking tot het project kan anders zijn met name wanneer een organisatie een matrix vorm heeft waarbij de ene dimensie de lijnorganisatie is en de andere dimensie de project organisatie. Maak een organogram van de rollen van de personen die bij het project zijn betrokken en koppel vervolgens namen aan deze rollen.

De volgende stap is inzicht zien te krijgen in het informele circuit in het bedrijf oftewel het 'old boys network'.
Dit informele netwerk is vaak zeer krachtig en van grote invloed. Binnen het 'old boys network' is een snelle communicatie gaande en wordt van alles informeel geregeld nogal eens buiten de formele organisatie om. Het 'old boys network' is vaak HET netwerk om snel projecten qua bemensing ingevuld te krijgen. Onderschat de invloed van dit netwerk niet!
Breng in beeld wie werkelijk de beslissingen nemen binnen de organisatie welke van invloed zijn op het project. Bepaal ook welke personen twee petten hebben en/of dubbele agenda's en belangen.
Een andere belangrijke uit te voeren analyse is de analyse van de bedrijfscultuur en de lokale cultuur. De manier waarop men met elkaar omgaat binnen het project dient in lijn hiermee te zijn. De inzet van bijvoorbeeld een Amsterdamse cultuur in Limburg is vragen om problemen en tegenwerking.

Na de analyse kunnen de Stakeholders en de Beïnvloeders in een matrix worden geplaatst en kan de strategie worden bepaald hoe om te gaan met deze personen. Personen die het project minimaal beïnvloeden kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Let op: in de loop van de tijd kunnen zaken verschuiven waardoor mensen die eerst een minimale invloed hadden op het project opeens een veel grotere invloed hebben en vice versa! Het is dus belangrijk de verhoudingen in de gaten te blijven houden.

Hierbij een voorstel van een analyse matrix:

Machtsniveau  Hoog      
 Midden      
 Laag      
   Tegenstander Volger           Supporter     
    Mate van ondersteuning

 

Een andere belangrijke analyse welke gedaan dient worden is welke stakeholders 'involved' zijn en welke 'committed'. Wat zijn de (persoonlijke) belangen van welke stakeholders?