Language selection

Risico management krijgt niet altijd de aandacht die het nodig heeft waardoor de problemen eigenlijk alleen maar groter worden als een risico daadwerkelijk realiteit wordt. De bedoeling is dat van te voren al wordt nagedacht over mogelijke risico's en wel op de volgende wijze:

  1. Welke maatregelen kan de Project Manager op voorhand al treffe ('mitigation')?
  2. Wanneer het risico is opgetreden welke mogelijkheden zijn dan mogelijk om de ontstane problemen weg te werken ('contingency')? Ook hier dient op voorhand over nagedacht te worden.

Risico´s kunnen worden geaccepteerd, vermeden, gereduceerd en aan een andere partij worden overgedragen. Bij overdracht dient tevens de verantwoordelijkheid volledig te worden overgedragen. Hiermee zijn echer de mogelijke effecten niet weggenomen en is hiervoor een afhankelijkheid in de plaats gekomen. De grote vraag is in hoeverre dit wenselijk is voor het project.

Risico management bestaat uit een aantal stappen en vereist ook medewerking van de juiste experts al dan niet in het projectteam. Het betrekken van de juiste experts verhoogt tegelijkertijd 'commitment' en die zal de Project Manager hard nodig kunnen hebben als het risico bewaarheid wordt!

De eerste stap in Risico Management is de risico identificatie met andere woorden het identificeren en beschrijven van het risico. Daarna is het belangrijk zowel de kans te kwantificeren als de impact van het risico. Een risico dat een directe impact heeft op de doorlooptijd of kosten van een project vereist de nodige aandacht uiteraard. Ieder risico dient ook een eigenaar te hebben. Vervolgens wordt bekeken, vaak in samenwerking met specialisten, welke maatregelen op voorhand genomen zouden kunnen worden om de kans dat het risico optreedt te reduceren. Tenslotte wordt bepaald, ook weer in samenwerking met specialisten, welke maatregelen genomen kunnen worden als het risico werkelijkheid is geworden.
Maak ook een schatting van zowel de 'mitigation' als 'contingency' maatregelen qua kosten (bijvoorbeeld door extra mensuren of hardware) en doorlooptijd.

Risico Management is niet alleen de taak van de Project Manager! Alle teamleden dienen een actieve houding te hebben en zodra zij een risico signaleren dit te melden aan de Project Manager en vanuit hun eigen expertise, kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de beheersing van risico's. Risico management is dus een team aangelegenheid.